გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები

 • ყინვამედეგობა;
 • გრუნტების ზღვრული დენადობა და პლასტიურობა;
 • გრუნტების მზიდუნარიანობის განსაზღვრა;
 • სიმკვრივე და ტენიანობა პროქტორის მიხედვით;
 • კალიფორნიის რიცხვი (სბრ);
 • მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომერტიული ანალიზი);
 • დანაკარგი გახურების დროს;
 • გრუნტების სიმკვრივე (ცილინდრის და ბალონის მეთოდით);
 • გრუნტების კვლევა დინამიური პენიტრომეტრით;
 • დინამიური დრეკადობის მოდული;
 • სტაბილიზაციის რეცეპტი.