გუნდი
თანამდებობა: დირექტორი
თანამდებობა: ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
თანამდებობა: ხარისხის მენეჯერი
თანამდებობა:წამყვანი სპეციალისტი
თანამდებობა:  წამყვანი სპეციალისტი
თანმდებობა: წამყვანი სპეციალისტი
თანამდებობა: სპეციალისტი