გუნდი
თანამდებობა: დირექტორი
თანამდებობა: ხარისხის მენეჯერი
თანამდებობა: ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
თანამდებობა:მთავარი სპეციალისტი
თანამდებობა:  წამყვანი სპეციალისტი
თანამდებობა: კონსულტანტი
თანამდებობა: სპეციალისტი