კომპანიის შესახებ

შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“-  საგამოცდო ლაბორატორია შეიქმნა 2013 წლის აპრილში
კომპანია აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, იგი  აკრედიტირებულია სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ სსტ ISO/IEC 17025:2017/18-თან შესაბამისობაზე.
გამოცდები ხორციელდება EN და ГОСТ სტანდარტების შესაბამისად;
აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად ლაბორატორია ახორციელებს სამშენებლო მასალების გამოცდას /ტესტირებას
  • არამადნეული მასალები (ღორღი, ხრეში, ქვიშა-ხრეში, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი)
  • ბიტუმი;
  • ასფალტბეტონი;
  • ცემენტობეტონი;
  • გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, ე.მიქელაძის 1 ა
(0322) 372 184 ,
595 35 35 57