ბეტონი

  • ნარევის დენადობის განსაზღვრა (კონსისტენცია, ჩაწყობადობა);
  • ნარევის სიმკვრივე;
  • ნარევის ჰაერის შემცველობა;
  • მყარი ბეტონის სიმტკიცე კუმშვაზე;
  • მყარი ბეტონის სიმკვრივე;
  • მყარი ბეტონის გამოცდა ჰამერის ჩაქუჩით;
  • შემადგენლობის დაპროექტება (რეცეპტი).