არამადნეული მასალები

  • მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრიული ანალიზი);
  • ტენიანობა;
  • მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა;
  • საშალო მოცულობითი მასა;
  • ბრტყელი ნაწილაკების შემცველობა;
  • დამტვრეული და დაუმტვრეველი ნაწილაკების შემცველობა;
  • ლოსანჟელესის ტესტი (ცვეთამედეგობა);
  • ოპტიმალური ტენიანობა პროქტორის მიხედვით;
  • კალიფორნიის რიცხვი (სბრ);
  • ჭეშმარიტი სიმკვრივე და წყალშთანთქმა;