image
image
image
image
image
image
image

სერვისები

ნიმუშის აღება
  • ბიტუმის ნიმუშის აღება
  • არამადნეული მასალების (ქვიშა,ქვიშა-ხრეში,ღორღი,0-40 და სხვა)ნიმუშის აღება
გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები
  • ყინვამედეგობა;
  • გრუნტების ზღვრული დენადობა და პლასტიურობა;